Pedagog Szkolny

Istotne informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

1. W roku szkolnym 2018/2019 młodzież może rekrutować się do szkół branżowych pierwszego stopnia (dawniej zasadnicze szkoły zawodowe), 3-letnich liceów oraz 4-letnich techników.

2. Bardzo ważną i istotną informacją jest to, że uczeń może złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej tylko i wyłącznie do trzech szkół. Mogą to być trzy szkoły np. z Częstochowy, dwie szkoły z Kłobucka a jedna z Częstochowy, lub mogą to być dwie szkoły
w Oleśnie a jedna w Kłobucku.

3. Ilość klas wybranych przez ucznia w danej szkole jest nieograniczona! Czyli jeżeli uczeń decyduje się iść do liceum w Oleśnie, może wybrać wszystkie klasy , które kształcą na danym profilu (biologiczno – chemiczny, historia – wos itp.)

4. Przesłanie wniosku ze szkoły pierwszego wyboru do pozostałych szkół dotyczy tylko szkół
w obrębie danego województwa! Jeśli dziecko zdecydowało się na dwie szkoły
w Częstochowie, a jedną w Oleśnie to wnioski do tych szkół muszą być dostarczone oddzielnie! Przyczyną tego jest inny system rekrutacji, odpowiedni dla danego województwa.

system rekrutacji województwa śląskiego: www.slaskie.edu.com.pl

system rekrutacji województwa opolskiego: www.opolskie.edu.com.pl

5. W systemie wprowadzane są wszystkie ważne dane. Aby móc dokonać rekrutacji w systemie dla danego województwa należy podać numer PESEL ucznia. Następnie podajemy wszystkie dane takie jak: dane ucznia i rodzica- imię, nazwisk, adres zamieszkania (można podać dane dwojga rodziców), dotychczasowa szkoła oraz szkoły do których rekrutuje się uczeń.

6. Wynik procentowy z egzaminu mnożymy przez 0,2 i uzyskujemy w ten sposób ilość punktów z danej części np.: 50% * 0,2 = 10 punktów

7. Kandydat, który stara się o przyjęcie do danej szkoły zapisuje w systemie swoje oceny końcowe wykazane na świadectwie ukończenia gimnazjum. Oceny z poszczególnych przedmiotów będą punktowane. Na przykład jeżeli kandydat stara się o przyjęcie do liceum, do klasy o profilu biologiczno- chemicznym to, przedmioty takie jak biologia, chemia, angielski, polski i matematyka zostaną przeliczone na punkty.

8. Każda szkoła ponadgimnazjalna określa swój próg punktowy.

 

Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 2018/2019

Zasady przyznawania punktów

Podręcznik kandydata samodzielnie zakładającego konto

Oświadczenie o wielodzietności

oświadczenie – samotne wychowywanie

ważne terminy – woj. opolskie 

Podziel się na: