EGZAMIN GIMNAZJALNY

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.

Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż ‎egzaminu nie można nie zdać.‎

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części.

Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

 
 

 

 

GŁÓWNY

Część humanistyczna  –18 kwietnia 2018 r. (środa)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – 09:00
 • z zakresu języka polskiego – 11:00

Część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – 09:00
 • zakresu matematyki – 11:00

Język obcy nowożytny20 kwietnia 2018 r. (piątek)

 • na poziomie podstawowym – 09:00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
 

 

 

 

 

 

DODATKOWY

Część humanistyczna – 1 czerwca 2017 roku (czwartek)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

Część matematyczno-przyrodnicza –  2 czerwca 2017 r. (piątek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • zakresu matematyki – godz. 11:00

Język obcy nowożytny – 5 czerwca 2017 r. (poniedziałek)

 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego oraz  przekazania szkołom wyników i zaświadczeń – 15 czerwca 2017r.  Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym – 22 czerwca 2017r.

Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:

 • historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minut. (Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20)
 • języka polskiego – trwa 90 minut (Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut).

Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:

 • przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – trwa 60 minut. . (Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20)
 • matematyki – trwa 90 minut (Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut).

Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego:

 • na poziomie podstawowym – trwa 60 minut (Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20)
 • na poziomie rozszerzonym – trwa 60 minut. (Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30)

Poszczególne zakresy egzaminu rozdzielone są przerwą.

Do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dodatkowe 5 minut).

Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych(angielskiego, niemieckiego).

Część trzecia egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana na poziomie:

 • podstawowym – obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego na poziomie III.0
 • rozszerzonym – obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego na poziomie III.1.

Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.

ZADANIA NA EGZAMINIE

Wszystkie zadania na egzaminie sprawdzają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I – III GIM.  Wiadomości i umiejętności wymienione w podstawie programowej są wprowadzane i doskonalone przez nauczycieli podczas zajęć w szkole. Na egzaminie  nie będzie zatem żadnych niespodzianek!

Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą (wielokrotnego wyboru) lub otwartą (dłuższa wypowiedź pisemna). Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają wyłącznie formę zamkniętą (wielokrotnego wyboru), są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi. Zadania z matematyki mogą mieć formę zamkniętą i otwartą. Mniej jest zadań sprawdzających znajomość algorytmów i umiejętności posługiwania się nimi w typowych zastosowaniach, więcej natomiast zadań sprawdzających rozumienie pojęć matematycznych oraz umiejętności dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają wyłącznie formę zamkniętą (wielokrotnego wyboru), są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi.

Zadania z języka obcego ‎nowożytnego na poziomie podstawowym mają formę zamkniętą. W arkuszu egzaminacyjnym ‎ na poziomie rozszerzonym oprócz  zadań ‎zamkniętych znajdują się również zadania otwarte. ‎ Do przeprowadzenia części trzeciej egzaminu gimnazjalnego wykorzystuje się również płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu. Na płycie znajdują się dwukrotnie nagrane teksty, polecenia i przerwy na wykonanie zadań.

Wynik trzeciej części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego na poziomie podstawowym jest brany pod uwagę w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

 egz1 Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w:‎

•    informatorze o egzaminie gimnazjalnym
•    przykładowych arkuszach egzaminacyjnych
•    arkuszach z lat ubiegłych

 

Każdy arkusz egzaminacyjny zawiera kartę odpowiedzi, w której uczeń zaznacza odpowiedzi ‎do zadań zamkniętych. Rozwiązania zadań otwartych zapisuje się w miejscu do tego ‎przeznaczonym na kartach rozwiązań zadań otwartych.

Po upływie czasu przewidzianego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym  w  każdej części egzaminu  uczeń  będzie miał dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi.

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym jest zwolniony ‎z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu, a w przypadku języka obcego ‎nowożytnego z trzeciej części tego egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z danego zakresu lub z części trzeciej egzaminu na poziomie podstawowym i ‎rozszerzonym najwyższego wyniku.‎

JAKIE SĄ PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO?

 1. Każdy gimnazjalista musi przystąpić do egzaminu gimnazjalnego aby ukończyć szkołę.
 2. Uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w szkole, do której uczęszcza.
 3. Nauczyciele, wychowawca i dyrektor szkoły mają obowiązek przekazać uczniom i rodzicom informacje o egzaminie.
 4. Jeżeli uczeń obowiązkowo uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego, rodzice składają deklarację dotyczącą wyboru jednego z tych języków do 30 września 2016 r. Zadeklarowany wcześniej język można zmienić do 19 stycznia 2017 r.
 5. Do 30 września 2016 r. dyrektor szkoły ma obowiązek zapoznać rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków lub form przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 6. Do 15 października 2016 r. rodzice powinni przekazać dyrektorowi szkoły (jeżeli wcześniej tego nie zrobili) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach uczeniu sie, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego albo zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej ucznia, jeżeli uczeń posiada taki dokument.
 7. O konkretne sposoby dostosowania wnioskuje rada pedagogiczna, a dyrektor szkoły ma obowiązek przekazać rodzicom propozycje rady pedagogicznej do 18 listopada 2016 r. Rodzice mogą je zaakceptować lub odrzucić do 30 listopada 2016 r.
 8. Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki –jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 9. Podczas egzaminu gimnazjalnego nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 10. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.
 11. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.
 12. Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego.
 13. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

 

JAKIE INFORMACJE ZNAJDĄ SIĘ NA ZAŚWIADCZENIU O WYNIKACH EGZAMINU?

W dniu zakończenia roku szkolnego 22 czerwca 2018r. każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla każdego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego, do którego uczeń ‎przystąpił:

egz2
 • wynik z części pierwszej (z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego);
 • wynik z części drugiej ( z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki);
 • wynik z części trzeciej (z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym);
 • wynik z części trzeciej (z  języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym) w przypadku gdy uczeń przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego zakresu/poziomu.

Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z danego zakresu/poziomu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎
Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej

15 czerwca 2018r. uczniowie poznają wyniki, jakie osiągnęli na egzaminie.

Egzaminu gimnazjalnego nie można nie zdać! Każdy uczeń, który do niego przystąpi, otrzyma  zaświadczenie o wynikach razem ze świadectwem ukończenia gimnazjum (22 czerwca 2018 r.).

Wyniki egzaminu – obok stopni wystawionych przez nauczycieli – stanowią dodatkową informację na temat osiągnięć ucznia, porównywalną w danym roku szkolnym w skali całego kraju.

 • Dla ucznia i jego rodziców to wskazówka, z którymi spośród przedmiotów egzaminacyjnych uczeń radzi sobie najlepiej.
 • Dla nauczycieli w gimnazjum to obiektywna (ale wcale nie najważniejsza!) informacja o uczniach, z którymi pracowali przez kilka lat, którą mogą wykorzystać w swojej pracy w latach kolejnych.
Szczegółowe informacje o egzaminie gimnazjalnym, harmonogramie, zasadach jego organizowania
i przeprowadzania oraz przykładowe arkusze wraz
z rozwiązaniami z lat ubiegłych są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl).
 egz3

 

DOSTĘPNOŚĆ