Egzamin ósmoklasity – informacje

24 września 2020

Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty OKE Jaworzno

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku.

Egzamin ósmoklasisty:

Termin główny – styczeń i maj 2021 r. Termin dodatkowy – maj i czerwiec 2021 r.

Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r.

Więcej informacji można uzyskać korzystając z załączonych poniżej linków:

Accessibility