KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuje:

1) Administratorem danych osobowych uczniów i ich opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej reprezentowana przez Dyrektora Szkoły z siedzibą w Przystajni, ul. Szkolna 9, 42-141 Przystajń

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – [email protected] 

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 07 września 1991 o systemie oświaty, ustaa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO ,
b) zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczy wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. organ sprawujący nadzór pedagogiczny, OKE czy organ prowadzący

5) Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia;

6) Rodzice, opiekuni prawni, osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, uczniowie mają prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO)


7) Rodzice, opiekuni prawni, osoby sprawujące opiekę nad dziećmi ,uczniowie mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO);

8) Podanie danych osobowych w przypadku realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jest wymogiem ustawowym, a w przypadku informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły jest dobrowolne


Przystajń, dnia 25.05.2018 r.                    Administrator Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

Accessibility