Statut Szkoły Podstawowej

im. Marii Konopnickiej w Przystajni

 

SPIS TREŚCI 

DZIAŁ I – PODSTAWY PRAWNE 

DZIAŁ II – POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ III – ORGANY SZKOŁY

DZIAŁ IV ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

DZIAŁ V –  ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW   SZKOŁY 

DZIAŁ VI – WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO    UCZNIÓW 

DZIAŁ VII – UCZNIOWIE I ICH RODZICE 

DZIAŁ VIII – TRADYCJE I CEREMONIAŁ SZKOŁY 

DZIAŁ IX – ORGANIZACJA  ZAJĘĆ  Z  WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK  KSZTAŁCENIA  NA ODLEGŁOŚĆ

DZIAŁ X – PRZEPISY KOŃCOWE

 

 

Accessibility