REKRUTACJA 2024/2025

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przystajni

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
INFORMACJA DLA RODZICÓW

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci, które w 2024 roku kończą 7 lat.
 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w 2024 roku kończy 6 lat, jeśli:
  a) korzystało ono z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024, albo
  b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 1. Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku „Karta zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej”. Obwód szkoły podstawowej obejmuje miejscowości: Antonów, Kuźnica Nowa, Kuźnica Stara, Mrówczak, Michalinów, Podłęże Szlacheckie, Przystajń, Górki, Stany, Kostrzyna, Bagna.
 2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej”
  oraz przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 4. Określa się następujące terminy naboru uczniów oraz terminy postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej w Przystajni na rok szkolny 2024/2025.
  a) od 4 marca do 29 marca – zapisy do szkoły, w tym składanie wniosków o przyjęcie do szkoły przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata zamieszkałego poza obwodem,
  b) do 12 kwietnia – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych,
  c) do 26 kwietnia do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły w procesie rekrutacji,
  d) do 10 maja do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do szkoły,
  e) do 17 maja do godz. 15.00 – opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 5. Określa się następujące kryteria oraz dokumenty wymagane do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym (tylko dla dzieci spoza obwodu) na rok szkolny 2024/2025 oraz odpowiadające im liczby punktów:

Lp. Kryterium liczba pkt.
1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły lub do miejscowego przedszkola – oświadczenie 3
2. Dogodne położenie szkoły w stosunku do miejsca pracy jednego lub obojga rodziców – oświadczenie 3
3. Dogodne położenie szkoły w stosunku do miejsca zamieszkania kandydata – oświadczenie 2
4. Kandydat uczęszczał do przedszkola w obwodzie szkoły, do której ubiega się o przyjęcie – oświadczenie 2
5. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni, którzy wspierają rodziców w opiece nad dzieckiem 1
6. Inna uzasadniona przez rodzica/opiekuna sytuacja rodzinna – oświadczenie lub inny dokument potwierdzający szczególną sytuację 1

8. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej odbywa się w terminach określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005 oraz z 2023 r. poz. 185).

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej

Accessibility