Powiatowy Konkurs Plastyczny „DBAM O BEZPIECZEŃSTWO W DOMU, W SZKOLE I NA DRODZE”

23 listopada 2022

 Zachęcamy do skorzystania z zaproszenia  na Powiatowy Konkurs Plastyczny

,,DBAM O BEZPIECZEŃSTWO W DOMU, W SZKOLE I NA DRODZE”

Celem konkursu jest: 

 • kształtowanie świadomości i postaw uczniów sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych,
 • przygotowanie uczniów do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia niebezpieczeństw i zagrożeń,
 • kształtowanie i promowanie postaw prospołecznych oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do samopomocy poprzez wyposażenie ich w umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz pogłębienia gotowości niesienia pomocy poszkodowanym,
 • uwrażliwienie uczniów na przemoc i zagrożenia w szkole, w domu i w środowisku rówieśniczym.
 • rozwijanie twórczości plastycznej dzieci oraz aktywności twórczej;
 •  prezentowanie ciekawych technik.

Uczestnicy konkursu:

 • konkurs adresowany jest douczniów klas I-III szkół podstawowych

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 •  uczestnicy wykonują prace plastyczne indywidualnie, techniką dowolną płaską, format pracy A4,
 •  każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę,
 • na odwrocie pracy należy wpisać: – imię i nazwisko autora,  klasę, pełną nazwę i adres szkoły oraz nazwisko opiekuna,
 • prace należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 09.12.2022r. lub przesłać pocztą na adres organizatora:

Szkoła Podstawowa Nr 49 im. Janusza Kusocińskiego

ul. Jesienna 42

42-200 Częstochowa 

Z dopiskiem: Powiatowy Konkurs Plastyczny ,,Dbam o bezpieczeństwo w domu, w szkole i na drodze’’

Komisja konkursowa :

 •  o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora,
 •  komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac,
 • organizatorzy ogłoszą wyniki i zamieszczą na stronie internetowej szkoły w dniu 10.01.2023r. (po tym dniu dyplomy i nagrody będzie można odebrać w naszej szkole)

      Nagrody :

 • spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze prace, które zostaną nagrodzone i wyróżnione,
 • laureaci  konkursu  otrzymają nagrody w postaci upominków i dyplomów.

                                                                             ZAPRASZAMY                                                                                

                                                                           Organizatorzy:

                                                                           Jolanta Kulawik

                                                                            Joanna Krawczyk

Accessibility