Projekt ,,Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”

30 lipca 2021

Projekt pn. „Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej
w Przystajni”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania:

11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Cele projektu:

Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej i podniesienie szans na nabycie kompetencji kluczowych dla 152 uczniów (w tym 76 kobiet) Szkoły Podstawowej w Przystajni, w Gminie Przystajń, poprzez ich udział w zajęciach rozwijających oraz dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie kompetencji kluczowych, w tym zajęcia z uczniami o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także stworzeniem w szkole warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w okresie od 05.07.2019 do 20.06.2021 r.

Krótki opis projektu:

Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej w Przystajni na terenie Gminy Przystajń, powiat kłobucki, województwo śląskie. Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej i zwiększenie szans na podniesienie kompetencji kluczowych przez 152 uczniów (w tym 76 kobiet) poprzez ich udział w dodatkowych zajęciach rozwijających, a także stworzenie w szkole warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie pracowni: matematycznych i przyrodniczych (fizycznej, chemicznej, geograficznej i biologicznej). Grupą docelową projektu są uczniowie szkoły w tym dzieci o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt jest realizowany w okresie od 05.07.2019 r. do 20.06.2021 r..

Planowane efekty:

Objęcie wsparciem Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Przystajni – w postaci doposażenia bazy dydaktycznej w nowoczesne pomoce edukacyjne w tym sprzęt TIK.

Podniesienie kompetencji kluczowych u 118 uczniów szkoły podstawowej.

Wkład Funduszy Europejskich: 284 212,16

Accessibility