Projekt unijny „Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”

30 lipca 2019

W naszej szkole realizowany jest projekt:
„Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej:
XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania:
11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania:
11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Opis projektu:

Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Przystajni na terenie Gminy Przystajń, powiat kłobucki, województwo śląskie. Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej i podniesienie kompetencji kluczowych przez 152 uczniów (w tym 76 kobiet) poprzez ich udział w dodatkowych zajęciach rozwijających, a także stworzenie w szkole warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie pracowni: matematycznych, matematyczno-informatycznej, fizycznej, chemicznej oraz przyrodniczych. Grupą docelową projektu będą uczniowie szkoły. Projekt będzie realizowany w okresie od 05.07.2019 r. do 20.06.2021 r..

Cel główny projektu:

Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej i zwiększenie szans na nabycie kompetencji kluczowych dla 152 uczniów (w tym 76 kobiet) Szkoły Podstawowej w Przystajni, w Gminie Przystajń, poprzez ich udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, a także stworzeniem w szkole warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w okresie od 05.07.2019 do 20.06.2021 r.

DOSTĘPNOŚĆ