PUBLIKACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO – ZA 2018 ROK

8 maja 2019

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla
budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Szkoły Podstawowej w
Przystajni sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami,
został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przystajń
BIP Przystajń klikając w poniższy link:
http://www.bip.przystajn.akcessnet.net/upload/plik,20190508103112,spr_sp_pjn486.pdf

DOSTĘPNOŚĆ