REGULAMIN III GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV- VIII ” ZOSTAŃ MISTRZEM ORTOGRAFII”

29 kwietnia 2022

§ 1 

1. Organizatorem Gminnego Konkursu Ortograficznego jest Szkoła Podstawowa im. M.  Konopnickiej w Przystajni. 

2. Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Przystajń. 

§2 

Cele konkursu: 

1. Promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych  języka polskiego. 

2. Podniesienie kompetencji ortograficznych uczniów. 

3. Rozwijanie świadomości ortograficznej i wrażliwości na problemy pisowni. 4. Kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych i  interpunkcyjnych w praktyce. 

5. Pogłębianie wrażliwości na poprawność ortograficzną i interpunkcyjną tekstu pisanego jako  skutecznego sposobu komunikowania się. 

6. Kształtowanie postawy szacunku i współodpowiedzialności za dziedzictwo językowe  polszczyzny. 

7. Integracja uczniów szkół z gminy Przystajń. 

§3 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół z terenu gminy Przystajń. 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VI oraz  klas VII-VIII. 

§ 4 

Zasady uczestnictwa: 

1. W konkursie biorą udział uczniowie wyłonieni w etapie szkolnym: 

– po jednym uczniu z kl. IV-VIII ze Szkoły Podstawowej w Przystajni, 

– po dwóch uczniów z kl. IV-VIII z Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim. 2. Każda szkoła biorąca udział w konkursie przeprowadza etap szkolny według własnego  regulaminu. 

3. Zgłoszenia są przyjmowane do 28 kwietnia 2022 roku telefonicznie do organizatorów  konkursu- nauczycieli polonistów ze Szkoły Podstawowej w Przystajni. 

4. Uczestnicy przyjeżdżają na etap gminny konkursu pod opieką nauczyciela polonisty.  Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu. 

§ 5 

Przebieg konkursu: 

1. Etap gminny konkursu zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej w Przystajni 29  kwietnia 2022 r. o godz. 9.00. 

2. Konkurs ortograficzny będzie polegał na napisaniu dyktanda ze słuchu. 3. Kodowane prace uczestników konkursu oceniać będzie komisja powołana przez organizatora  konkursu.

4. Ocenie podlegać będzie poprawność ortograficzna i interpunkcyjna całego zapisanego przez  uczestnika konkursu tekstu. 

5. Przy sprawdzaniu prac obowiązują zasady zawarte w „Słowniku ortograficznym języka  polskiego” wydanym przez Wydawnictwo Naukowe PWN. 

6. Uczestnicy piszą dyktando na ostemplowanych kartkach formatu A4 przygotowanych przez  organizatora. 

7. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli drukowanymi literami. 8. Tekst musi być napisany czytelnie, aby jego odczytanie nie stanowiło problemu. 9. Nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych  będą interpretowane na niekorzyść uczestnika. 

10. Zabrania się używania korektora. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie  wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie  zaznaczone. 

11. W przypadku, gdy po I etapie nie zostanie wyłoniony zwycięzca, przewidziana jest dogrywka. 12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31 maja 2022 r. na stronie internetowej szkoły.  Wszyscy uczestnicy etapu gminnego otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci w  poszczególnych kategoriach – dyplomy oraz nagrody. 

§ 6 

Sposób sprawdzania prac. 

1.Wszelkie błędy podlegają następującej klasyfikacji: 

Błędy ortograficzne I stopnia: 

– błędy w zakresie pisowni wyrazów z ó-u, rz-ż ( w tym wyjątki od pisowni rz po spółgłoskach),  ch-h; 

– błędy w zakresie pisowni „nie” z różnymi częściami mowy; 

– błędy w pisowni zakończeń -i, -ii, -ji; 

– błędy w pisowni wyrazów wielką i małą literą; 

– błędy w zakresie pisowni cząstki -by z osobowymi formami czasownika oraz z pozostałymi  częściami mowy; 

– błędy w pisowni głosek nosowych (ą,ę) oraz połączeń om, on, em, en. 

Błędy ortograficzne II stopnia: 

– pisownia wyrażeń przyimkowych; 

– dzielenie wyrazów przy przenoszeniu do nowej linii; 

– pisownia przedrostków roz-, bez-, wez-, wes-, wz-, ws-, z-,s-, ś-; 

– pisownia zakończeń -ski, -cki, -dzki, – stwo, – wstwo; 

– opuszczanie, przestawianie liter; 

– zmiękczenia; 

2. Dwa błędy II stopnia traktujemy jako jeden błąd I stopnia. 

3. Trzy błędy interpunkcyjne traktujemy jako jeden błąd I stopnia. 

4. Opuszczenie całego wyrazu traktujemy jako jeden błąd I stopnia. 

5. Pod uwagę brana będzie również estetyka zapisu. 

6. Każdą pracę należy sprawdzić dwukrotnie, błędy winny być zaznaczone kolorem czerwonym. 7. Sprawdzający umieszcza pod tekstem dyktanda liczbę popełnionych błędów i składa podpis. 

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Accessibility