Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa organizacji nauki i pracy w szkole

31 sierpnia 2020

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa organizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz żywienia zbiorowego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenia MEN z 12.08.2020 r. (opublikowane 13 i 14.08.2020 r.):
  1. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Dz. U. poz. 1389 (od 1.09.2020 r. zastąpi przepis z 11.03.2020 r. – Dz. U. poz. 410 z 10 zmianami),
  2. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Dz. U. poz. 1394 (generalnie od 1.09.2020 r. zmienia przepis z 20.03.2020 r. – Dz. U. poz. 493 z 8 zmianami),
  3. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – Dz. U. poz. 1386 (od 14.08.2020 r. zmieniło przepis z 31 grudnia 2002 r. – Dz. U. z 2020 r. poz. 1166)
 2. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

§ 1

Ogólnezasady organizacjipracyplacówki

 1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przystajni wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych GIS,MZ i MEN, na podstawie których została opracowana niniejsza procedura.
 2. Celem wprowadzenia procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 na terenie placówki.
 3. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy ze szkołą.
 4. Osoby przybywające z zewnątrz, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, podczas przebywania na terenie placówki obowiązuje nakaz stosowania środków ochronnych (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach.
 5. Każda osoba wchodząca do szkoły zobowiązana jest do dezynfekcji rąk. Przy wejściach do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji wraz z informacją o jej wymaganiu.
 6. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
  1. zachowanie min. 1,5 metrowego dystansu,
  2. zakrycie nosa i ust,
  3. obowiązkowa dezynfekcja rąk,
  4. ograniczone przemieszczanie się po szkole,
  5. ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 7. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby (uczniowie, rodzice/opiekunowie uczniów, pracownicy szkoły, petenci) które są chore,przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 8. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 9. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić na wewnętrzny dziedziniec szkolny, zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 10. Na całym terenie placówki stosuje się obowiązek zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, nauczycieli jak i innych pracowników szkoły w takich momentach i sytuacjach gdy niemożliwe jest zachowanie min. 1,5 m dystansu społecznego oraz występuje większe nagromadzenie osób w przestrzeni wspólnej szkoły. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia również podczas zajęć. Nakaz zakrywania ust i nosa dotyczy w szczególności następujących sytuacji:
  1. wchodzenia uczniów i pracowników do budynku szkoły oraz do sal lekcyjnych w tym sali i hali sportowej,
  2. przebywania w szatniach i przebieralniach uczniowskich,
  3. przemieszczania się i przebywania na korytarzach szkolnych, zwłaszcza w grupie składającej się z kilku oddziałów,
  4. oczekiwania w kolejce do stołówki szkolnej,
  5. przebywania w sekretariacie szkoły oraz szkolnej bibliotece,
  6. opuszczania sal lekcyjnych (sali i hali sportowej) oraz budynku szkoły.
 11. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który powiadamia rodziców i podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.
 12. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się z zachowaniem dystansu społecznego według zasad:
  1. uczniowie klas I – III wejście boczne przy szatniach dla klas I – III,
  2. uczniowie klas IV – VIII wejście w łączniku przy szatniach dla klas IV – VIII.

Każdy uczeń wchodząc do budynku obowiązkowo dezynfekuje ręce.

 1. Z sal, w których odbywają się zajęcia, zostają usunięte przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 2. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 3. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 4. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 5. Uczniowie zobowiązani są do korzystania z własnych napojów i jedzenia.
 6. W szkole organizowane będzie żywienie zbiorowe w formie obiadu natomiast odwołane zostaje wydawanie uczniom herbaty. 
 7. Zawieszona do odwołania zostaje działalność sklepiku szkolnego.

§ 2

Organizacjaifunkcjonowanieoddziałów szkolnych

 1. Uczniowie przebywają, w miarę możliwości organizacyjnych szkoły, w przypisanych każdemu oddziałowi stałychsalach lekcyjnych zgodnie z planem lekcji.
 2. Uczniowie spędzają przerwy na korytarzu szkolnym w przeznaczonej dla nich przestrzeni pod opieką nauczyciela dyżurującego. Podział korytarzy szkolnych na strefy przeznaczone dla poszczególnych grup uczniów/oddziałów klasowych oraz miejsca pełnienia dyżurów nauczycieli znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.
 3. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która ma za zadanie utrudnić stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów oraz ograniczyć liczebność uczniów podczas przebywania w przestrzeni wspólnej szkoły.
 4. Uczniom zezwala się na korzystanie z szafek szkolnych znajdujących się w korytarzach
  z zachowaniem dystansu społecznego min. 1,5 m od innego ucznia/pracownika szkoły i/lub stosowaniem osłony nosa i ust z zastrzeżeniem, aby korzystać z nich maksymalnie dwa razy dziennie, tj. przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć w danym dniu.
 5. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznialub w tornistrze/plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 6. Uczniowie nie przynoszą do szkoły żadnych niepotrzebnych rzeczy.

§ 3

Rodzice

 1. Do szkoły może przyjść tylko dzieckozdrowe – bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Nie wolno przyprowadzić/puścić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa organizacji pracy szkoły obowiązującymi w czasie trwania epidemii COVID-19.
 4. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu (numery telefonów),
  aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

§ 4

Nauczyciele

 1. Nauczyciel pracuje według ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne,  wychowawcze i opiekuńcze w placówce.
 2. Realizacja podstawy programowej odbywa się stacjonarnie w formie zajęćdydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych z zastrzeżeniem zapisów §3.
 3. Nauczyciel dokumentuje realizację zajęć w dzienniku w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
 4. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do zapoznania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych z zasadami niniejszej procedury.
 5. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę. Podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
 6. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk (szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu) i/lub ich dezynfekcję.

§5

Pracownicy szkoły

 1. Pracownicy szkoły zobowiązani są zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. W kontaktach z uczniami, rodzicami oraz z osobami z zewnątrz obowiązuje nakaz stosowania osłony ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego min 1,5 m.
 3. Podczas wykonywania czynności służbowych bez kontaktu z innymi osobami (z wyłączeniem innych pracowników szkoły) nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 5. Jeśli ww. odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, takie jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 7. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 8. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:
  1. utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),
  2. dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,
  3. dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,
  4. dezynfekcji toalet,
  5. dezynfekcji pomocy dydaktycznych lub innych przyrządów znajdujących się w salach lekcyjnych i sportowych.
 9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.
 10. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
  1. systematyczne kontrolowanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące ich uzupełnianie,
  2. napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
  3. wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.
 11. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl.

§ 6

Zasady korzystania z sali gimnastycznej, hali sportowej,dziedzińca szkolnego, zielonej klasy, placu zabaw i boiska szkolnego

 1. Przy wejściu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.
 2. Po powrocie ze świeżego powietrza uczniowie muszą także dokładnie umyć ręce.
 3. Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej, hali sportowej i na boisku szkolnym mogą przebywać trzy grupy uczniów przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 4. W klasach I – III nauczyciel-wychowawca może organizować przerwy dla swojej grupy w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 5. W klasach starszych przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i planem dyżurów. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
 6. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z dziedzińca szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi (na dziedzińcu mogą przebywać jednocześnie dwie grupy zachowujące względem siebie odpowiedni dystans).
 7. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły, np. spacerów czy wycieczek.
 8. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy i sprzętów, które można łatwo zdezynfekować lub umyć.
 9. Wykorzystywany do zajęć lub zabaw sprzęt sportowy musi być systematycznie dezynfekowany lub myty.
 10. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 11. W godzinach zajęć szkolnych zabrania się korzystania z boiska przez osoby trzecie.

§ 7

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Harmonogram pracy biblioteki dostosowany jest do potrzeb i możliwości szkoły i zostanie udostępniony na terenie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach stacjonarnych na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki. Uczniowie korzystający z nauki zdalnej muszą zgłosić potrzebę skorzystania z biblioteki do nauczyciela bibliotekarza za pomocą wiadomości w dzienniku lekcyjnym z min. jednodniowym wyprzedzeniem.
 3. Wyznaczona zostaje strefa dostępna jedynie dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością– zapewniającą zachowanie odpowiedniego dystansu między pracownikiem/pracownikami biblioteki a użytkownikami.
 4. W bibliotece mogą przebywać maksymalnie dwie osoby jednocześnie wypożyczające lub oddające książki.
 5. W bibliotece wymagana jest osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk przy wejściu do pomieszczenia.
 6. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 7. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce oraz blat, na którym leżały książki.
 8. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

§ 8

Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej

 1. Pomieszczenia świetlicy znajdują się w starszej części budynku w sali nr 10 i nr 31.
 2. Zgodnie z zaleceniami MEN, MZ i GIS w celu ograniczenia przebywania większej liczby uczniów w jednym miejscu, zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
 3. Uczniów w świetlicy obowiązują zasady higieny tożsame z zasadami przyjętymi w szkole.
 4. Uczniowie korzystają ze środków do dezynfekcji rąk każdorazowo, gdy zajdzie taka potrzeba, jednak wyłącznie pod nadzorem nauczyciela.
 5. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej odbierani są jedynie przez osoby zdrowe z zachowaniem zasad higieny.
 6. Uczniowie korzystają w czasie pobytu w świetlicy z własnych napojów.

§ 9

Zasady bezpiecznej organizacji żywienia zbiorowego

 1. Stołówka zapewnia warunki higieniczne wymagane przepisami prawa odnoszące się do funkcjonowania żywienia zbiorowego w jednostkach oświaty.
 2. Obiady wydawane są w stołówce zmianowo, zgodnie z harmonogramem opracowanym w porozumieniu z dyrektorem, na podstawie zgłoszonej liczby dzieci korzystających z żywienia w szkole.
 3. W stołówce szkolnej  w tym samym czasie może przebywać tylko jedna grupa uczniów w liczbie odpowiadającej ilości miejsc w stołówce, przygotowanych do bezpiecznego spożywania posiłków.
 4. Uczniowie zobowiązani są pojedynczo odbierać wydawane posiłki.
 5. W trakcie oczekiwania na wydanie posiłku uczniowie zachowują bezpieczny dystans (min 1,5 m od kolejnego ucznia), ustawiając się w jednej kolejce. Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Maseczkę/przyłbicę można zdjąć po zajęciu miejsca przy stole.
 6. Posiłki dzieciom podają wyznaczeni pracownicy kuchni z zastosowaniem ustalonej  formy zabezpieczenia (np. jednorazowe rękawiczki, maseczka, przyłbica).
 7. Zakazuje się nadmiernego poruszania się dzieci w stołówce i nakazuje się zajęcia miejsca wskazanego przez nauczyciela.
 8. Po wyjściu każdej grupy ze stołówki pracownicy personelu przeprowadzają czyszczenie blatów stołów, poręczy krzeseł, klamek itp. oraz wietrzą stołówkę.
 9. Po wyjściu ze stołówki uczniowie udają się bezpośrednio do miejsca, w którym będą odbywać się ich kolejne zajęcia, np. sala lekcyjna/szatnia/świetlica.

§ 10

Kontakt z osobami trzecimi

 1. Do odwołania ogranicza się bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
 3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym do tego obszarze (przedsionek-wejście główne, sekretariat) i tylko pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa).
 4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

§ 11

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 1. Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni zauważą niepokojące objawy chorobowe u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przyprowadzić/posłać dziecka do szkoły.
 2. O podejrzeniu zakażenia koronawirusemSARS-CoV-2rodzice/opiekunowie prawni powinni niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Dyrektor może odmówić przyjęcia na zajęcia szkolne ucznia, u którego już przed rozpoczęciem zajęć widoczne są objawy chorobowe sugerujące zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
 4. Nauczyciel/Pracownik szkoły, który zauważy u ucznia oznaki choroby sugerujące zakażenie koronawirusem(infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły, który kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w celu odebrania dziecka ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców/prawnych opiekunów, ucznia umieszcza się pod opieką w wyznaczonym, odrębnym pomieszczeniu.
 5. W szkole jest przygotowane pomieszczenie (sala 25), tzw. izolatorium, służące do odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 6. Izolatorium jest wyposażone w środki ochrony osobistej, termometr oraz środki do dezynfekcji.
 7. W izolatorium uczeń przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 8. Podczas pobytu w izolatorium uczniowi (za zgodą rodziców/opiekunów prawnych) można zmierzyć temperaturę. Użyty w tym celu termometr, należy każdorazowo zdezynfekować.
 9. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kłobucku oraz organ prowadzący szkołę.
 10. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 11. Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 12. Należy ustalić grupę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 12

Postępowaniewprzypadkupodejrzeniazakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik przebywający w domu,w razie wystąpienia niepokojących objawów,nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną,oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w ust.2 i ust. 3, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. Wpomieszczeniupełniącymrolęizolatoriumniemogąprzebywaćinneosoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam, do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych.

§ 13

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

 1. Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń.
  1. Jeśli wynik testu ucznia/pracownika szkoły będzie pozytywny, zostanie wszczęte dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych.
  2. Dyrektor szkoły powinien w każdej sytuacji stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego.
  3. Osoby z bliskiego kontaktu ucznia/pracownika szkoły mogą zostać skierowane na kwarantannę (do 14 dni), a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.

§ 14

Wybór formy kształcenia

 1. Wyboru formy kształcenia – stacjonarnej lub zdalnej dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, organem prowadzącym oraz organem nadzorującym w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego określonego na obszarze Powiatu kłobuckiego, na terenie którego znajduje się placówka.
 2. W sytuacji zaliczenia Powiatu kłobuckiego do strefy „czerwonej” lub „żółtej”, zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych   ograniczeń, nakazów  i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor szkoły, w porozumieniu z organami wymienionymi w ust. 1, może podjąć decyzję o rozpoczęciu procedury ograniczenia funkcjonowania placówki przewidzianej w odrębnych przepisach. W innej sytuacji w placówce funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym z zachowaniem wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych oraz zapisów niniejszej procedury.
 3. W przypadku zaliczenia Powiatu kłobuckiego do strefy „żółtej” dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:
  1. mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych dla grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych w danej grupie/oddziale/etapie edukacyjnym oznacza wprowadzenie dla nich kształcenia na odległość,
  2. lub kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych dla wszystkich uczniów na czas określony i wprowadzenie w całej szkole kształcenia na odległość.
 4. W przypadku zaliczenia Powiatu kłobuckiego do strefy „czerwonej” dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzenie w całej szkole kształcenia na odległość.
 5. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 3 pkt 1 wymaga uzyskania zgody   organu   prowadzącego   i   otrzymania   pozytywnej   opinii   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 6. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 3 pkt 2 oraz w ust. 4 wymaga uzyskania   zgody   organu   prowadzącego   i   pozytywnej   opinii   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 7. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 3 i 4 dyrektor   może podjąć decyzję o ponownym wprowadzeniu wymienionych form kształcenia na czas określony.
 8. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 3 i 4 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi
  w przepisach szczególnych.

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września br.
 2. Procedura może być modyfikowanaze względu na dynamiczną sytuację w kraju oraz wytyczne MEN, MZ oraz GIS.O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane wszystkie osoby zainteresowane.
 3. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.
 4. Uczniowie zostaną zapoznaniz zapisami niniejszej procedury podczas pierwszych zajęć w szkole.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni zostaną zapoznani z procedurą podczas pierwszych zebrań zorganizowanych przez szkołę a także poprzez informację na stronie internetowej szkoły.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia deklaracji – załącznik nr 2.
 7. Na tablicy informacyjnejznajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.
Accessibility