Zarządzenie w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie obowiązywania nauki zdalnej

26 października 2020

Na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z przejściem od dnia 26 października do dnia 8 listopada br. na naukę w trybie zdalnym w klasach 4 – 8, zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Uczniowie klas 1 – 3 uczą się stacjonarnie w szkole według obowiązującego planu lekcji.
 2. Opieka świetlicowa dla uczniów klas 1 – 3 jest zapewniona od godziny 7:00 do godziny 16:00.
 3. Obiady dla uczniów klas 1 – 3 wydawane są przez stołówkę szkolną według przyjętego harmonogramu.
 4. Przywozy do szkoły realizowane są według przyjętego harmonogramu przez Gminę Przystajń i pozostają bez zmian. Odwozy realizowane są jedynie po 5 godzinie lekcyjnej. Szkoła nie organizuje uczniom zajęć od 6 godziny lekcyjnej.
 5. Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną – w klasach 1 – 3 w formie stacjonarnej, w klasach 4 – 8 w formie zajęć zdalnych lub na wniosek rodzica w formie stacjonarnej w szkole.
 6. Uczniom, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły zorganizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole.

§ 2

 1. Uczniowie klas 4 – 8 realizują naukę zgodnie z obowiązującym planem lekcji z wykorzystaniem platformy Office 365, a zwłaszcza aplikacji Teams oraz dziennika elektronicznego Vulcan.
 2. Do kontaktu z nauczycielem zachęcamy uczniów aby korzystali z ich kont pocztowych w Outlook/Office 365 lub poprzez dziennik elektroniczny. Prosimy nie korzystać z prywatnych skrzynek poczty elektronicznej.
 3. Nauczanie na odległość organizowane jest zarówno w formie synchronicznej (lekcje online w czasie rzeczywistym) jak i asynchronicznej, z zachowaniem zasady, że około 50% czasu pracy ucznia danego dnia odbywa się online. Pozostały czas pracy, to zlecona przez nauczyciela praca własna z książką/zeszytem ćwiczeń/zeszytem.
 4. Lekcje online trwają maksymalnie 30 minut i odbywają się z wykorzystaniem aplikacji Teams.
 5. Zarówno nauczyciele przedmiotów jak i nauczyciele wychowawcy kontrolują ilość zajęć online dla każdego oddziału na dany dzień.
 6. Obecność uczniów na zajęciach odnotowują na bieżąco nauczyciele przedmiotów.
 7. Zapisy frekwencji uczniów systematycznie weryfikują wychowawcy uwzględniając informacje od uczniów i ich rodziców/opiekunów. Jeśli uczeń z przyczyn zdrowotnych, rodzinnych lub technicznych nie może danego dnia uczestniczyć w zajęciach kształcenia na odległość, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do kontaktu z wychowawcą.
 8. Podstawowe formy monitorowania pracy ucznia przewidują jego udział w lekcjach online oraz potwierdzanie wykonania zadanej pracy w formie ustalonej przez nauczyciela.
 9. Realizacja zajęć wychowania fizycznego opiera się na zlecaniu uczniom różnorodnych prostych i znanych im już form aktywności fizycznej, które uczeń ma obowiązek wykonywać w dogodnym dla siebie czasie pod nadzorem osoby dorosłej w warunkach zapewniających bezpieczeństwo.
 10. W ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie będą też otrzymywali od nauczycieli porady i instrukcje jak właściwie dbać o higienę i dobre samopoczucie podczas nauki zdalnej.
 11. W ocenianiu bieżącym stosuje się obowiązujące zapisy statutu (WO).
 12. Nauczyciele oceniają uczniów także za ich zaangażowanie, aktywność, sumienność, samodzielność pracy oraz terminowość wykonywania zadań ale również za poprawność ich wykonania.
 13. Możliwe jest ponadto przeprowadzanie quizów czy testów online jak również indywidualnej rozmowy audio lub audiowizualnej z uczniem będącej formą ustnej odpowiedzi w czasie rzeczywistym.
 14. Ocenianie zachowania uczniów polegać będzie na podsumowaniu zachowania ucznia w okresie poprzedzającym zawieszenie działalności szkół, w okresie przywrócenia zajęć w szkołach a także funkcjonowania ucznia w okresie nauki na odległość, a zwłaszcza jego systematyczności i aktywności w realizacji zleconych form nauki.
 15. Wszystkie oceny uwzględniające wywiązywanie się uczniów z powierzonych zadań oraz uwagi dotyczące funkcjonowania uczniów w okresie zdalnego nauczania będą odnotowywane w e-dzienniku.
 16. Szkoła udostępnia w ramach posiadanych zasobów niezbędne komputery dla uczniów przeznaczone do realizacji nauki zdalnej.

§ 3

Dyrektor szkoły zobowiązuje nauczycieli uczących w klasach 4 – 8 do zdalnej realizacji programów nauczania poprzez wykorzystanie szkolnego dziennika elektronicznego, platformy Office 365, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych oraz bezpłatnych programów edukacyjnych. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

§ 4

Nauczyciele mogą korzystać z całego sprzętu elektronicznego dostępnego w szkole lub mogą go wypożyczyć na rzecz pracy w domu.

§ 5

 1. Nauczyciele dostosowują zakres materiału oraz jego treści dla poszczególnych klas uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów oraz możliwość opanowania danego materiału w procesie kształcenia na odległość.
 2. Wszyscy nauczyciele zostają zobligowani do pozostawania w bieżącym kontakcie z dyrekcją, administracją szkoły oraz innymi nauczycielami z wykorzystaniem e-dziennika oraz poczty służbowej.
 3. Nauczyciele zobligowani są do pozostawania w ciągłym kontakcie z uczniami i ich rodzicami poprzez dziennik elektroniczny.
 4. Organizując uczniom kształcenie na odległość nauczyciele muszą pamiętać o uwzględnieniu zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń elektronicznych, ich dostępność w domu uczniów, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.
 5. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne czy wydawnictwa oraz portale oświatowe.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października br. i obowiązuje do 8 listopada br.

§ 7

Zmiany i informacje o działaniach szkoły publikuje się na bieżąco na stronie internetowej szkoły.

Monika Rabenda, dyrektor szkoły.

Accessibility