Zarządzenie z dnia 30.11.2020 r.

30 listopada 2020

Zgodnie ze zmianami, wprowadzonymi wobec obowiązku spełniania przez uczniów nauki w systemie zdalnym od dnia 30 listopada 2020 roku informujemy, co następuje :

Zarządzenie Nr 9/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie obowiązywania nauki zdalnej

Na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870 i 1960)oraz 
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2087).

W związku z dalszym ograniczeniem funkcjonowania publicznych szkół podstawowych i kontynuacją nauczania zdalnego, zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Uczniowie klas 1 – 8 realizują naukę zgodnie z obowiązującym planem lekcji z wykorzystaniem platformy Office 365, a zwłaszcza aplikacji Teams oraz dziennika elektronicznego Vulcan.
 2. Szkoła zapewnia niezbędną opiekę świetlicową dla uczniów klas 1 – 3 od godziny 7:00 do godziny 16:00.
 3. Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć zdalnych lub na wniosek rodzica w formie stacjonarnej w szkole.
 4. Uczniom, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły zorganizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole.
 5. W okresie zawieszenia zajęć uczniom klas ósmych dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

§ 2

 1. W kontaktach z nauczycielami uczniowie korzystają z kont pocztowych w Outlook/Office 365 lub kontaktują się poprzez dziennik elektroniczny. Prosimy nie korzystać z prywatnych skrzynek poczty elektronicznej.
 2. Nauczanie na odległość organizowane jest zarówno w formie synchronicznej (lekcje online w czasie rzeczywistym) jak i asynchronicznej, z zachowaniem zasady, że około 50% czasu pracy ucznia danego dnia odbywa się online. Pozostały czas pracy, to zlecona przez nauczyciela praca własna z książką/zeszytem ćwiczeń/zeszytem.
 3. Lekcje online trwają maksymalnie 30 minut i odbywają się z wykorzystaniem aplikacji Teams.
 4. Zarówno nauczyciele przedmiotów jak i nauczyciele wychowawcy kontrolują ilość zajęć online dla każdego oddziału na dany dzień.
 5. Obecność uczniów na zajęciach odnotowują na bieżąco nauczyciele przedmiotów.
 6. Zapisy frekwencji uczniów systematycznie weryfikują wychowawcy uwzględniając informacje od uczniów i ich rodziców/opiekunów. Jeśli uczeń z przyczyn zdrowotnych, rodzinnych lub technicznych nie może danego dnia uczestniczyć w zajęciach kształcenia na odległość, rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do kontaktu z wychowawcą.
 7. Podstawowe formy monitorowania pracy ucznia przewidują jego udział w lekcjach online oraz potwierdzanie wykonania zadanej pracy w formie ustalonej przez nauczyciela.
 8. Realizacja zajęć wychowania fizycznego opiera się na zlecaniu uczniom różnorodnych prostych i znanych im już form aktywności fizycznej, które uczeń ma obowiązek wykonywać w dogodnym dla siebie czasie pod nadzorem osoby dorosłej w warunkach zapewniających bezpieczeństwo.
 9. W ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie będą też otrzymywali od nauczycieli porady i instrukcje jak właściwie dbać o higienę i dobre samopoczucie podczas nauki zdalnej.
 10. W ocenianiu bieżącym stosuje się obowiązujące zapisy statutu (WO).
 11. Nauczyciele oceniają uczniów także za ich zaangażowanie, aktywność, sumienność, samodzielność pracy oraz terminowość wykonywania zadań ale również za poprawność ich wykonania.
 12. Możliwe jest ponadto przeprowadzanie quizów czy testów online jak również indywidualnej rozmowy audio lub audiowizualnej z uczniem będącej formą ustnej odpowiedzi w czasie rzeczywistym.
 13. Ocenianie zachowania uczniów polegać będzie na podsumowaniu zachowania ucznia  w okresie poprzedzającym zawieszenie działalności szkół, w okresie przywrócenia zajęć w szkołach a także funkcjonowania ucznia w okresie nauki na odległość, a zwłaszcza jego systematyczności i aktywności w realizacji zleconych form nauki.
 14. Wszystkie oceny uwzględniające wywiązywanie się uczniów z powierzonych zadań oraz uwagi dotyczące funkcjonowania uczniów w okresie zdalnego nauczania będą odnotowywane  w e-dzienniku.
 15. Szkoła udostępnia uczniom w ramach posiadanych zasobów niezbędny sprzęt komputerowy przeznaczony do realizacji nauki zdalnej.

§ 3

 1. Dyrektor szkoły zobowiązuje nauczycieli do zdalnej realizacji programów nauczania poprzez wykorzystanie szkolnego dziennika elektronicznego, platformy Office 365, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych oraz bezpłatnych programów edukacyjnych.
 2. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
 3. Nauczyciele realizujący nauczanie zdalne mogą świadczyć pracę z domu z wyłączeniem przypadków gdy ich praca jest niezbędna do realizowania zadań szkoły na jej terenie.
 4. Nauczyciele mogą korzystać z całego sprzętu elektronicznego dostępnego w szkole lub mogą go użyczyć na rzecz pracy w domu.

§ 4

 1. Nauczyciele dostosowują zakres materiału oraz jego treści dla poszczególnych klas uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów oraz możliwość opanowania danego materiału w procesie kształcenia na odległość.
 2. Wszyscy nauczyciele zostają zobligowani do pozostawania w bieżącym kontakcie z dyrekcją, administracją szkoły oraz innymi nauczycielami z wykorzystaniem e-dziennika oraz poczty służbowej.
 3. Nauczyciele zobligowani są do pozostawania w ciągłym kontakcie z uczniami i ich rodzicami poprzez dziennik elektroniczny.
 4. Organizując uczniom kształcenie na odległość nauczyciele muszą pamiętać o uwzględnieniu zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń elektronicznych, ich dostępność w domu uczniów, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.
 5. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne czy wydawnictwa oraz portale oświatowe.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada i obowiązuje do dnia 3 stycznia 2021 roku lub do dnia przywrócenia nauki stacjonarnej w szkołach.

§ 6

Zmiany i informacje o działaniach szkoły publikuje się na bieżąco na stronie internetowej szkoły.

Monika Rabenda, dyrektor szkoły


Accessibility