Zasady kształcenia na odległość obowiązujące w SP Przystajń

24 marca 2020

Zasady kształcenia na odległość obowiązujące w Szkole Podstawowej w Przystajni

Na podstawie: Zarządzenia Dyrektora Szkoły Nr 4/2020

PODSTAWOWE INFORMACJE O KSZTAŁCENIU ZDALNYM

 1. Kto organizuje pracę ucznia uczącego się zdalnie?
 • Szkoła odpowiada za merytoryczne przygotowanie zajęć.
 • Uczeń i jego rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za właściwe i rzetelne wywiązywanie się   z obowiązku uczestnictwa w kształceniu na odległość.
 • Niektóre z zajęć będą wymagały  uczestnictwa w nich uczniów w zaplanowanym czasie, np. czat lub telekonferencja. Inne będą miały formę zadań, ćwiczeń czy kart pracy przesyłanych przez nauczyciela do samodzielnej realizacji przez ucznia.
 • Zadania określone przez nauczycieli mogą posiadać termin ukończenia (przesłania). Wybór odpowiedniego czasu realizacji tych zadań zostawiamy uczniom i rodzicom.
 • Prosimy o motywowanie dziecka do systematycznej, równomiernej pracy nad przyswajaniem materiału i wykonywaniem ćwiczeń.
 • Kształcenie zdalne nakierowane jest także na kształtowanie odpowiedzialności, rzetelności i systematyczności.
 • Zajęcia zdalne przewidują także sprawdzanie wiedzy i postępów uczniów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca br., działania podejmowane przez uczniów mogą być oceniane.

2. Czym jest zdalna edukacja?

 • Zdalna edukacja polega na zapoznawaniu się z różnego rodzaju cyfrowymi materiałami udostępnionymi w sieci Internet pod kierunkiem i aktywnym przewodnictwem nauczyciela.
 • Formy kształcenia dzielimy na synchroniczne, interaktywne (uczniowie i nauczyciel pracują w tym samym czasie, prowadząc komunikację w czasie rzeczywistym) oraz asynchroniczne (uczniowie przyswajają wiedzę, realizują zadane ćwiczenia, wypełniają testy, itd.).
 • Rezultaty działań w zarówno w kształceniu synchronicznym jak i asynchronicznym mogą być przedmiotem oceny.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ZDALNYCH W NASZEJ SZKOLE

 1. W jaki sposób będzie prowadzona nauka zdalna w naszej szkole?
 • Nauczyciele prowadzący zajęcia będą systematycznie umieszczali w dzienniku elektronicznym opisy zadań dla uczniów danej klasy i odpowiadali na zapytania uczniów i rodziców także za pomocą e-dziennika.
 • Działania te będą widoczne w zakładkach: Wiadomości oraz Zadania domowe.
 • Nauczyciel może także kontaktować się z uczniami i/lub rodzicami za pomocą poczty e-mail, platform edukacyjnych, dysków współdzielonych oraz interaktywnie (w czasie rzeczywistym)  za pomocą komunikatorów i aplikacji do komunikacji audio lub audiowizualnej.
 • Sposób prowadzenia nauki zdalnej opisuje niniejszy dokument.

2. Kiedy nauczyciele będą dostępni on-line do kontaktu w czasie rzeczywistym?

Od poniedziałku do piątku w godzinach 10.30 – 12.30 nauczyciele pełnią dyżur on-line pozostając wtedy w gotowości do bieżącego kontaktu z uczniami lub rodzicami w czasie rzeczywistym.

3. Jak często uczeń powinien sprawdzać dziennik elektroniczny?

 • Częstotliwość sprawdzania wiadomości oraz zadań domowych zależy od ucznia.
 • Szkoła zaleca sprawdzanie konta ucznia na bieżąco, przynajmniej trzy razy dziennie.

4. Ile czasu uczeń ma na wykonanie zadania?

 • Termin wykonania danego zadania nauczyciel opisuje w wiadomości opisującej zadanie lub  w treści samego zadania.
 • W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie.
 • Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać – powinien zgłosić to nauczycielowi aby uzyskać jego pomoc.

5. Jakiego typu zadania będą umieszczone w wiadomościach od nauczyciela?

 • Nauczyciel będzie zlecał uczniom zadania do wykonania w takich formach, jak:
  • klasyczna, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń,
  • tekstowy opis zadania do wykonania,
  • link do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy naukii sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy),
  • załącznik zawierający materiały tekstowe, grafiki, materiały audiowizualne, itp.

6. Jak odbywają się zajęcia interaktywne z nauczycielem?

 • Nauczyciel może zorganizować lekcję on-line przy wykorzystaniu aplikacji audio, audiowizulnych lub na internetowych platformach edukacyjnych.
 • Czas trwania jednej lekcji wirtualnej nie może przekroczyć 30 min.
 • Informacja o formie i terminie spotkania on-line będzie przekazywana uczniom za pomocą wiadomości w e-dzienniku lub komunikatora internetowego najpóźniej w dniu poprzedzającym lekcję zaplanowaną w takiej formie.

7. Czy nauczyciel towarzyszy uczniowi w trakcie wszystkich zajęć?

 • Nie. W ramach możliwości technicznych zajęcia mogą odbywać się z udziałem nauczyciela. Takie zajęcia można porównać do wirtualnej klasy, w której obecni są w tym samym czasie uczniowie i nauczyciel. Mają oni możliwość komunikacji oraz przesyłania sobie materiałów.
 • Pozostałe zajęcia prowadzone są w oparciu o zestaw instrukcji oraz materiały dydaktyczne przeznaczone do samodzielnej nauki.
 • Opanowanie wiedzy i umiejętności może być przedmiotem oceny.

8. Co, jeśli uczeń nie zrozumie jakiejś partii materiału, przeznaczonej do samodzielnego opanowania?

 • Kształcenie zdalne zakłada możliwość zadawania nauczycielowi pytań zarówno w formie pisemnej, jak i w trakcie rozmowy tekstowej, głosowej lub wideo.
 • To bardzo ważne, by zachęcać dziecko do zadawania pytań i dzielenia się wątpliwościami, ponieważ nauczyciel w świecie wirtualnym otrzymuje nieco inny zestaw informacji zwrotnych od uczniów, niż w trakcie tradycyjnych zajęć w klasie szkolnej.

9. Kto sprawuje opiekę nad uczniem uczącym się zdalnie?

 • Rodzice lub opiekunowie prawni. Uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek szkolny pod opieką rodziców/opiekunów prawnych.
 • Pracujący zdalnie nauczyciel nie ma możliwości realizowania swoich funkcji opiekuńczych.
 • Bardzo prosimy, aby rodzice stosowali się do przepisów prawa w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej.

10. Czy plan lekcji zostanie zachowany?

Tak. Jednakże nie w celu organizowania uczniom nauki na odległość dokładnie w ilości i czasie wynikającym z planu zajęć lecz w celu zachowania systematyczności i dyscypliny pracy i nauki. Zachowanie rytmu szkolnego może być decydującym warunkiem sukcesu edukacyjnego ucznia.

11. W jaki sposób kontrolowane będzie uczestnictwo uczniów w zajęciach kształcenia na odległość?

 • Uczniowie lub rodzice/opiekunowie prawni zgłaszają wychowawcy (w formie ustalonej z wychowawcą) swoją obecność i gotowość do nauki zdalnej najpóźniej do godz. 11.00 w dniach nauki szkolnej co wychowawcy odnotowują w zapisie frekwencji w e-dzienniku. 
 • Jeśli uczeń z przyczyn zdrowotnych, rodzinnych lub technicznych nie może danego dnia uczestniczyć w zajęciach kształcenia na odległość, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do kontaktu z wychowawcą.

12. W jakim zakresie będą używane zeszyty ćwiczeń, tradycyjne podręczniki oraz zeszyty lekcyjne?

 • Użycie tradycyjnych podręczników, zeszytów ćwiczeń i zeszytów zależy od formy lekcji przyjętej przez nauczyciela. Może się zdarzyć, że część zajęć będzie wymagała ich używania tradycyjnych, a część będzie prowadzona przy wykorzystaniu nowych pomocy dydaktycznych.
 • Precyzyjne zalecenia dotyczące wykorzystania materiałów drukowanych będą przekazywali nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

13. W jaki sposób będzie odbywało się ocenianie postępów uczniów?

 • Podstawowe formy monitorowania pracy ucznia przewidują potwierdzanie wykonania zadanej pracy poprzez odesłanie nauczycielowi odpowiedzi do zadań, zdjęcia tych odpowiedzi lub innego pliku zawierającego rozwiązane zadania lub wykonane inne formy pracy (np. prace plastyczne).
 • Nauczyciele oceniają uczniów przede wszystkim za ich zaangażowanie, aktywność, sumienność, samodzielność pracy oraz terminowość wykonywania zadań ale także za poprawność ich wykonania.
 • Możliwe jest ponadto przeprowadzanie quizów czy testów on-line oraz przeprowadzenie indywidualnej rozmowy audio lub audiowizualnej z uczniem będącej formą ustnej odpowiedzi za pomocą komunikatorów elektronicznych w czasie rzeczywistym.
 • Ocenianie zachowania uczniów polegać będzie na podsumowaniu zachowania ucznia    w okresie poprzedzającym zawieszenie działalności szkół, w okresie przywrócenia zajęć                                       w szkołach a także funkcjonowania ucznia w okresie nauki na odległość, a zwłaszcza jego systematyczności i aktywności w realizacji zleconych form nauki.
 • Wszystkie oceny uwzględniające wywiązywanie się uczniów z powierzonych zadań oraz uwagi dotyczące funkcjonowania uczniów w okresie zdalnego nauczania będą odnotowywane w e-dzienniku.

14. W jaki sposób nauczyciele mogą się upewnić, że uczniowie w czasie sprawdzania wiedzy i umiejętności nie posługują się niedozwolonymi pomocami, notatkami, ściągami, czy pomocą rodziców?

 • Nauczyciele mają ograniczone możliwości weryfikacji, czy uczeń pracuje samodzielnie. Ważne jest budowanie przez rodziców motywacji wewnętrznej uczniów i zwracanie uwagi na to, że korzystanie z niedozwolonych form wsparcia jest niekorzystne dla samego ucznia. 
 • Niektóre metody sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia, na przykład podczas telekonferencji, mogą przypominać odpytywanie uczniów, znane z tradycyjnej klasy szkolnej.

15. W jaki sposób nauczyciele będą sprawdzać, czy prace o charakterze twórczym nie są skopiowane z zasobów Internetu i nie mają charakteru plagiatu?

 • Nauczyciele mogą posługiwać się skutecznymi metodami i technikami wykrywania duplikatów tekstów. 
 • Przedstawianie cudzych prac, jako swoich będzie skutkowało oceną niedostateczną oraz miało negatywny wpływ na ocenę zachowania.

16. Jakie treści edukacyjne będą podawane uczniom w środowisku zdalnym?

 • Treści edukacyjne podawane w środowisku zdalnym będą służyły realizacji podstawy programowej oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów.
 • Nauczyciel może przekazywać wiedzę w formie nagrań oraz transmisji audio oraz wideo, przygotowanych samodzielnie lub wykorzystywać edukacyjne zasoby Internetu o charakterze multimedialnym (animacje, filmy, wykłady, nagrania eksperymentów, gry edukacyjne, interaktywne materiały dydaktyczne, itd.)

17. Czy uczeń powinien sporządzać papierowe notatki?

 • Szczegółowe wskazania w tym zakresie przekazują nauczyciele. Z wielu względów jest to dobra praktyka.
 • Nauczyciel może żądać przekazania fotografii ćwiczeń, notatek lub zadań wykonywanych w uczniowskim zeszycie lekcyjnym.

18. Dlaczego niektóre prace domowe powinny być realizowane na piśmie w uczniowskim zeszycie lekcyjnym?

Istnieje wiele powodów, by tradycyjne zeszyty w dobie edukacji zdalnej spełniały nadal swoją rolę. Do głównych należy: pielęgnowanie umiejętności pisania ręcznego, procesy zapamiętywania zachodzące w trakcie pisania, lepsze rozumienie materiału pod wpływem wykonywanych odręcznie ćwiczeń i zadań.

STANOWISKO PRACY, URZĄDZENIA I OPROGRAMOWANIE

 1. Jaki sprzęt potrzebny jest uczniowi do uczestniczenia w zajęciach?
 • Celem realizacji programu kształcenia z użyciem metod i technik kształcenia na odległość uczniowie powinni mieć dostęp do urządzeń mających dostęp do Internetu wyposażonych w ekran, klawiaturę oraz mysz lub inne urządzenie kierujące wskaźnikiem ekranowym. Zalecany (ale niewymagany) jest dostęp do drukarki czy też posiadanie mikrofonu lub kamerki.
 • W przypadku braku dostępu do takich urządzeń należy zawiadomić szkołę. W takiej sytuacji poinformujemy ucznia i rodziców, w jaki sposób będzie realizowane kształcenie na odległość. 

2. Kto pomoże mi skonfigurować sprzęt i rozwiązać problemy techniczne?

 • W przypadku problemów technicznych szkoła postara się zdalnie wesprzeć w ich rozwiązaniu. Jednak pracownicy szkoły nie mają kompetencji, aby świadczyć usługi doradztwa IT związanego z obsługą sprzętu i oprogramowania.
 • W przypadku utrzymywania się problemów technicznych z kształceniem zdalnym on-line należy zawiadomić szkołę, która wskaże możliwość zdalnego nauczania w inny sposób.

3. Co, jeśli w domu ucznia nie ma połączenia z siecią Internet?

Należy zgłosić ten fakt szkole w celu znalezienia rozwiązania problemu. Wszelkie takie przypadki będą traktowane indywidualnie.

4. Jak powinno wyglądać stanowisko pracy ucznia?

 • Trzeba pamiętać, że wykorzystanie sprzętu komputerowego, tabletu lub telefonu oraz smart TV nie odbywa się w celach rozrywkowych.
 • Należy ze zrozumieniem podejść do konieczności zapewnienia komfortu i wygody pracy uczniów.
 • Zaleca się zapewnienie, schludnego, czystego biurka, odpowiednich narzędzi pracy oraz dobrego oświetlenia i ergonomii.

HIGIENA PRACY W KSZTAŁCENIU ZDALNYM

 1. Czy istnieją zalecenia dotyczące pracy przy komputerze w godzinach popołudniowych i wieczornych?

Tak. Należy unikać pracy przy komputerze i urządzeniach mobilnych w takich godzinach. Jeśli jednak uczeń decyduje się za zgodą rodziców na pracę po zmroku zalecamy ustawienie w systemie operacyjnym filtra światła niebieskiego, aby uniknąć problemów ze zmęczeniem i bezsennością.

2. W jaki sposób spędzać przerwy?

 • Należy odejść od stanowiska komputerowego, smart TV lub innych urządzeń.
 • Aby wzrok mógł odpocząć zaleca się patrzenie przez okno lub kilka chwil aktywnego wypoczynku. Warto też wykonać odpowiednie ćwiczenia fizyczne, przeznaczone dla osób pracujących ze sprzętem komputerowym.
 • Stanowczo odradza się w czasie przerw korzystania z urządzeń elektronicznych (przerwa nie może polegać na wykorzystaniu gier lub lekturze stron internetowych).

3. Jak zadbać o zdrowie w czasie realizowania zajęć zdalnych?

Należy bezwzględnie stosować zasady ergonomii, systematycznie odpoczywać oraz dbać o wentylację pomieszczenia.

4. Ile czasu można spędzić przy urządzeniach z ekranem?

 • Uczniowie powinni spędzać tylko tyle czasu, ile to absolutnie konieczne.
 • Zwraca się uwagę rodzicom, że wykorzystanie urządzeń ekranowych w edukacji powinno wiązać się z ograniczeniem oglądania telewizji, korzystania z telefonów, tabletów i komputerów poza czasem przeznaczonym na naukę.
 • Szczegółowe normy dla nauczycieli można odnaleźć w zaleceniach inspektora BHP.

5. Czy korzystanie z tabletu, telefonu i monitora komputerowego wpływa na zdrowie?

Tak. Ten wpływ ma charakter negatywny. Z tego powodu zarówno nauczyciele, jak i uczniowie zobowiązani są do rozsądnego planowania aktywności online.

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

 1. Kto będzie przetwarzał dane osobowe ucznia i nauczyciela?

Przetwarzanie danych osobowych podczas kształcenia zdalnego jest realizowane przez szkołę na podstawie obowiązujących w szkole regulacji RODO oraz rozporządzania Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego kształcenia zdalnego.

2. Czy uczeń będzie bezpieczny w sieci Internet, uczestnicząc w zdalnych zajęciach?

 • Tak. Rozwiązania stosowane przez szkołę są zgodne z zasadami bezpieczeństwa dzieci w sieci internetowej.
 • Ponieważ jednak współczesne systemy operacyjne mają charakter wielozadaniowy, a urządzenia przeznaczone w domu ucznia do realizacji zdalnej edukacji mogą zawierać połączenia prowadzące do szkodliwych stron, należy zachować szczególną czujność, która wynika z obowiązków opiekuńczych rodziców lub opiekunów prawnych. Rekomenduje się zastosowanie mechanizmów kontroli rodzicielskiej.

3. Jakie zagrożenia trzeba brać pod uwagę?

Istnieje kilka grup ryzyka, do których należy: cyberprzestępczość, cyberbullying, wyłudzanie danych, zagrożenia związane ze szkodliwym oprogramowaniem oraz szkodliwymi treściami. Ochrona uczniów przed tymi i innymi zagrożeniami jest obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych.

4. Jakie treści mogą być niebezpieczne?

 • Trzeba zwracać uwagę na wszystkie programy, aplikacje czy strony internetowe używane podczas nauczania zdalnego. Nauczyciel korzystając z tego typu rozwiązań i wskazując je uczniom podczas nauczania zdalnego kieruje się zasadami bezpieczeństwa w sieci.
 • Uczeń, korzystając z nich, musi także je zachować! W szczególności nie należy korzystać ze stron wskazywanych przez przeglądarkę lub programy antywirusowe zainstalowane na komputerze jako podejrzane, nie należy także klikać na reklamy internetowe, jakie mogą pojawić się w czasie korzystania ze szkolenia zdalnego, na linki do serwisów niewskazywanych bezpośrednio przez nauczyciela, nie pobierać załączników niewskazanych przez nauczyciela.

5. Czy można ucznia zostawić sam na sam z urządzeniem wykorzystywanym do celów edukacyjnych?

Trzeba wykazać się rozsądkiem, wiedzą i doświadczeniem rodzicielskim. Zalecana jest ostrożność oraz przestrzeganie zaleceń pochodzących od dostawcy systemów kontroli rodzicielskiej na danym urządzeniu.

6. Jakie rozwiązania do kontroli rodzicielskiej powinny być zainstalowane w systemie operacyjnym urządzenia z którego korzysta uczeń?

Wybór i sposób zainstalowania rozwiązań do kontroli rodzicielskiej należy do rodzica. Szkoła rekomenduje stosowanie takich rozwiązań podczas nauki zdalnej.

Poniżej wszystkie zalecenia w formacie doc/pdf:

https://spprzystajn.pl/wp-content/uploads/2020/03/info-kształcenie-zdalne.pdf

https://spprzystajn.pl/wp-content/uploads/2020/03/info-kształcenie-zdalne.docx

Informacje na temat kształcenia zdalnego dla rodziców zostały opracowane w oparciu o wzorzec przygotowany przez serwis Edukacja.net http://edukacja.net/

Accessibility