Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie organizacji zajęć w szkole od dnia 01.02.2021 r.

1 lutego 2021

Zgodnie ze zmianami, wprowadzonymi wobec obowiązku spełniania przez uczniów nauki na odległość dla klas 4-8 i stacjonarnej dla klas 1-3 do dnia 14 lutego Dyrekcja Szkoły informuje w poniższych rozporządzeniach o wprowadzonych aktualizacjach.

W związku z powyższym aktualizacji uległy również zasady kształcenia w szkole w postaci regulamin organizacji kształcenia na odległość oraz wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w związku z COVID-19. Dokumenty te zamieszczone zostały w postaci załączników do niniejszego postu.

Aktualizacje zasad organizacji kształcenia na odległość obowiązujących w szkole pozostają na dzień 1.02.2021 w brzmieniu:

Zarządzenie Nr 2/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni

z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie częściowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie: 

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie czasowego  ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 493 ze zmianami) oraz 
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie czasowego  ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 493 ze zmianami) oraz 

W związku z dalszym ograniczeniem funkcjonowania publicznych szkół podstawowych w zakresie  klas 4 – 8 i kontynuacją nauczania zdalnego dla tych klas, zarządzam co następuje: 

§ 1 

 1. Uczniowie klas 1 – 3 realizują naukę w formie stacjonarnej w szkole zgodnie z obowiązującym  planem lekcji z zastrzeżeniem ust. 7. 
 2. Uczniowie klas 4 – 8 realizują naukę zgodnie z obowiązującym planem lekcji oraz Regulaminem  organizacji kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy Office 365, a zwłaszcza  aplikacji Teams oraz dziennika elektronicznego Vulcan. 
 3. Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć zdalnych lub na wniosek  rodzica w formie stacjonarnej w szkole z zastrzeżeniem ust. 7. 
 4. Uczniom, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli  uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły zorganizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne  w szkole z zastrzeżeniem ust. 7. 
 5. Uczniom klas ósmych, w okresie obowiązywania kształcenia na odległość, dyrektor szkoły może  zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia  edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z zastrzeżeniem ust. 7. 
 6. W okresie częściowego ograniczenia funkcjonowania publicznych szkół podstawowych, szkoła  może na swoim terenie zorganizować i przeprowadzić w formie stacjonarnej próbny egzamin  ósmoklasisty oraz konkursy, turnieje lub olimpiady z zastrzeżeniem ust. 7. 
 7. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg  oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych  lub na kwarantannie.

§ 2

KLASY 1 – 3 

 1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów  chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie  z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania  w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa). 
 2. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,  tj. dziedziniec szkolny, zachowując zasady: a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych  z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 
 3. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust  do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie  z aktualnymi przepisami prawa. 
 4. Każda grupa uczniów, tj. klasa, przebywa w wyznaczonej i stałej sali lekcyjnej i korzysta  z wyznaczonej i przypisanej dla niej strefy na korytarzu szkolnym.  
 5. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele.  
 6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku  szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się  przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy  uczeń wraca do domu. 
 7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 8. Szkoła zapewnia niezbędną opiekę świetlicową dla uczniów od godziny 7:00 do godziny 16:00. 
 9. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów  z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane  do bieżącej nauki. 
 10. Stołówka szkolna zapewnia obiad tym uczniom, których rodzice wyrażą chęć korzystania  z niego. 
 11. Obiady wydawane są w stołówce szkolnej z zachowaniem wytycznych MEiN, MZ i GIS obowiązujących w czasie epidemii. Spożywanie posiłków odbywa się według ustalonego grafiku,  w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu.

§ 3 

 1. 1. Dyrektor szkoły zobowiązuje nauczycieli klas 4 – 8 do zdalnej realizacji programów nauczania  poprzez wykorzystanie szkolnego dziennika elektronicznego, platformy Office 365, poczty  elektronicznej, platform edukacyjnych oraz bezpłatnych programów edukacyjnych.  
 2. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak,  by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. 
 3. Nauczyciele realizujący nauczanie zdalne mogą świadczyć pracę z domu z wyłączeniem  przypadków gdy ich praca jest niezbędna do realizowania zadań szkoły na jej terenie. 
 4. Nauczyciele mogą korzystać z całego sprzętu elektronicznego dostępnego w szkole lub mogą go  użyczyć na rzecz pracy w domu. 
 5. Wszyscy nauczyciele zostają zobligowani do pozostawania w bieżącym kontakcie z dyrekcją, administracją szkoły oraz innymi nauczycielami z wykorzystaniem e-dziennika oraz poczty  służbowej. 
 6. Nauczyciele zobligowani są do pozostawania w ciągłym kontakcie z uczniami i ich rodzicami/opiekunami prawnymi poprzez dziennik elektroniczny. 

§ 4 

Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 lutego do dnia 14 lutego 2021 roku.  

§ 5 

Zmiany i informacje o działaniach szkoły publikuje się na bieżąco na stronie internetowej szkoły.

Monika Rabenda, dyrektor szkoły

Zarządzenie Nr 3/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni  z dnia 1 lutego 2021 roku  w sprawie aktualizacji szkolnego regulaminu organizacji kształcenia na odległość oraz wewnętrznej procedury bezpieczeństwa organizacji pracy szkoły 

Na podstawie: 

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych  rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w  związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze  zmianami) oraz 
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i  placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1386) oraz 
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 493 ze  zmianami) 

zarządzam co następuje: 

§ 1 

Dokonuje się aktualizacji zasad organizacji kształcenia na odległość obowiązujących w szkole w brzmieniu załącznika pod nazwą: Regulamin organizacji kształcenia na odległość w  okresie częściowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

§ 2 

Dokonuje się aktualizacji procedury bezpieczeństwa organizacji pracy szkoły w brzmieniu  załącznika pod nazwą: Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa organizacji zajęć dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych oraz żywienia zbiorowego w celu zapobiegania,  przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 roku.  

§ 4 

Zaktualizowany regulamin oraz procedury wymienione w § 1 i 2 niniejszego zarządzenia podlegają  publikacji na stronie internetowej szkoły. 

§ 5 

Zmiany i aktualizacje treści ww. dokumentów oraz informacje o działaniach szkoły publikuje się  na bieżąco na stronie internetowej szkoły. 

Monika Rabenda, dyrektor szkoły

ZAŁĄCZNIKI :

Accessibility