Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zdnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dlabudżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Szkoły Podstawowej wPrzystajni sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami,został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy PrzystajńBIP Przystajń klikając w poniższy link: http://www.bip.przystajn.akcessnet.net/upload/plik,20190508103112,spr_sp_pjn486.pdf

8 maja 2019

Czytaj więcej